UPR Finance
тел.:+38 (044)339-99-73
E-mail: upr_f@upr.org.ua
Головна
Новини
Повідомлення акціонерам
Послуги
Документи
Звіти
Контакти

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи (Переглянути )

Для відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі – резиденту або нерезиденту необхідно надати наступні документи:

 • Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах;
 • заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
 • Анкета рахунку у цінних паперах;
 • Опитувальник;
 • Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для резидентів). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається;
 • Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріально;
 • Фізична особа пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства.
 • Довідка про відкритий поточний рахунок у банку (оригінал або нотаріально завірена копія), якщо фізична особа має такий рахунок.

Також фізична особа пред’являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства.

Картка зі зразком підпису розпорядника рахунку підписується власником цього рахунку в присутності відповідального спеціаліста зберігача або, у випадку передачі документів поштою, завіряється нотаріусом.

Пакет документів для фізичних осіб ( завантажити )


Перелік документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі – резиденту:

 • договір про обслуговування рахунку в цінних паперах;
 • заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
 • анкета рахунку в цінних паперах;
 • опитувальник;
  П.9 ОПИТУВАЛЬНИКА - Схематичне зображення структури власності юридичної особи, має містити найменування кожної юридичної особи, прізвища, ім’я та по батькові кожної фізичної особи – власника юридичної особи та осіб, через яких ними прямо та/або опосередковано здійснюється володіння/контроль в юридичній особі, із зазначенням зв’язків між ними (власники 10 і більше відсотків від статутного капіталу) з зазначенням їх відсотка володіння. Структура власності юридичної особи повинна містити дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. У разі відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в юридичній особі на схематичному зображенні позначаються всі юридичні та/або фізичні особи (власники 10 і більше відсотків від статутного капіталу) з зазначенням їх відсотка володіння для можливості підтвердження факту відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (з урахуванням факту контролю через спільне володіння).
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить відомості про юридичну особу-депозитарну установу, сформований за допомогою он-лайн сервісу ЄДР з кодом доступу,засвідчений підписом розпорядника рахунку та печаткою депозитарної установи (у разі наявності печатки) (при зміні керівника та/або внесенні змін до установчих документів);
 • копію зареєстрованого установчого документа з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями, засвідчену нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію;
  У випадку здійснення державної реєстрації установчого документа після 01.01.2016 надається копія установчого документу з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями, засвідчена підписом розпорядника рахунку та печаткою юридичної особи (у разі наявності печатки), та копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, або лист в довільній формі, що містить код реєстраційної дії на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції України.
 • нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (в разі наявності);
 • копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 • довіреність на розпорядників рахунку, видана та підписана керівником юридичної особи і засвідчена печаткою цієї юридичної особи на розпорядників рахунком;
 • оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її наявності));
 • картка із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитка печатки, затверджену керівником юридичної особи;
 • ксерокопії паспортів та документів, про присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків, завірені власником документів, керівника юридичної особи та розпорядників рахунку;
 • лист про кінцевих бенефіціарів;
 • ксерокопії паспортів та документів, про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарами цієї юридичної особи.

Пакет документів для юридичних осіб-резидентів ( завантажити )


Перелік документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі – нерезиденту:

 • Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах;
 • Заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
 • Анкета рахунку в цінних паперах;
 • Опитувальник;
 • Копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчена нотаріально;
 • Копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчена нотаріально;
 • Копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;
 • Оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
 • Оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її наявності);
 • Картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом до депозитарної установи документи не засвідчуються печаткою;

Пакет документів для юридичних осіб-нерезидентів ( завантажити )